Activity

Recruitment For Chemical Engineering Student Camp At KMUTT (R-CHECK) ครั้งที่ 4

ในวันที่ 7-16 ตุลาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Recruitment for Chemical Engineering Student Camp at KMUTT (R-CHECK) ครั้งที่ 4 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจในสาขาวิศวกรรมเคมี และเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี และปรับระบบการคิดเชิงวิศวกรรม และเพื่อพัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมเคมี กิจกรรมภายในค่ายแบ่งออกเป็น กิจกรรมโครงงานปฏิบัติการ (Mini – Laboratory Project) กิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิศวกรรมเคมี และ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมเคมี

Asia Pacific Symposium On Safety 2023 (APSS 2023)

ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับเกียรติจาก Japan Society for Safety Engineering (JSSE) และ Korea Society for Safety (KOSOS) ในการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัย Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023) โดยคณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีร่วมเป็นคณะทำงาน งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและวิศวกรที่ทำงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอผลงานวิจัย และการถอดบทเรียนด้านความปลอดภัยจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมาพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็น และแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดยคาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจัดการความปลอดภัย เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย อีกทั้งได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ได้มีการจัดงานร่วมกับงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาชั้นสูง SMART INDUSTRIAL SAFETY & TECHNOLOGY FOR …

Asia Pacific Symposium On Safety 2023 (APSS 2023) Read More »

โครงการ I-ChEPs โดยภาควิชาวิศกรรมเคมี มจธ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท IRPC

โครงการ I-ChEPs โดยภาควิชาวิศกรรมเคมี มจธ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท IRPC จำนวน 23 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ I-ChEPS รุ่นที่ 11/2566 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยเมื่อผ่านการเรียนในหลักสูตร Chemical Engineering Fundamental, Measurement and Control Systems และ Chemical Engineering Unit Operation แล้วผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการจริงด้านวิศวกรรมเคมีกับอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและห้องประลองของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในการนี้ทางโครงการ I-ChEPs ยังได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู I-ChEPS รุ่นที่ 11/2566 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูและความเคารพต่อครูอาจารย์อีกด้วย

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เยี่ยมชมภาควิชาฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เยี่ยมชมภาควิชาฯ และชมการสาธิตการทำงานของหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีพร้อมลงมือปฏิบัติ (workshop)เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ทรายวรรณ นวเลิศปัญญา เลขานุการภาควิชาฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกสามัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กทม ในการเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. เพื่อทำความรู้จักกับวิศวกรรมเคมีและชมการสาธิตการทำงานของหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีพร้อมลงมือปฏิบัติ (workshop) ในหน่วยปฏิบัติการ flash evaporator, liquid-liquid extraction และ packed tower โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ร่วมอธิบายหลักการและสาธิตการทดลอง ในการนี้ทางภาควิชาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน จะได้รับความรู้ความเข้าใจในสาขาวิศวกรรมเคมีตามวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

ประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET โดยมีท่านคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล เข้าให้การต้อนรับทีมที่ปรึกษาจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ซึ่งได้แก่ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จาก New Jersey University of Technology, USA และรศ. ดร.วีระ จันทร์คง จาก Case Western Reserve University, USA พร้อมด้วย รศ. ดร.ภาวนี นรัตถรักษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET) ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำของทีมที่ปรึกษามาปรับแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมีสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ABET ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้