chemeng

Facebook Live รู้จัก คณะทำงานด้านสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

Facebook live “รู้จัก คณะทำงานด้านสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.” ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในภาควิชาฯ

Gyeongsang National University (GNU) เยี่ยมชมและทำกิจกรรม Global Capstone Project

อาจารย์และนักศึกษา Gyeongsang National University (GNU) เยี่ยมชมและทำกิจกรรม Global Capstone Project ณ ห้อง Thaioil-Learning Space ในภาควิชาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม – ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร. ปานจันทร์ ศรีจรูญ หัวหน้าภาควิชาฯ ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และ ดร.กันทรากร มาเจริญ ได้ต้อนรับ Prof. Chang-Joon Kim และนักศึกษาวิศวกรรมเคมี GNU ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 5 คน ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. พร้อมกับการทำกิจกรรม Capstone Project ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของภาควิชาฯ จำนวน 6 คน โดยนอกจากการทำ …

Gyeongsang National University (GNU) เยี่ยมชมและทำกิจกรรม Global Capstone Project Read More »

อบรมเรื่องการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ Standard Code ในการออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียน CB 2201 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก คุณวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม คณะอนุกรรมการการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร ในการเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อการอบรมเรื่องการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ Standard code ในการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ทางวิชาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตและเพื่อให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรโดยมีหัวข้อดังนี้ • Introduction to Engineering Laws, Engineering license application • Code of Services for Chemical Engineer • Code of Conduct for Chemical Engineer • Code of Practices for Chemical Engineer …

อบรมเรื่องการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ Standard Code ในการออกแบบ Read More »

ทำบุญและงานปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีของภาควิชา ฯ ได้ร่วมกันจัดการทำบุญและงานปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้มีคุณูประการของภาควิชาผู้ล่วงลับไปแล้ว และกิจกรรมงานปีใหม่ภาควิชา ฯ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักศึกษาได้สังสรรค์ นอกจากนี้มีการเลี้ยงไอศกรีม ขนม และเครื่องดื่มอีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้ 1. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาและบุคลากรภาควิชา 3. เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เคมเอนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2567 ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เคมเอนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี บุคลากร และศิษย์เก่าภาควิชา ฯ โดยการจัดการแข่งขันใน 2 ประเภท ได้แก่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล และบาสเกตบอล โดยในแต่ละกีฬาจะมีการแข่งตามตารางการแข่งขัน ระหว่างชั้นปีและทีมศิษย์เก่าภาควิชา และการแข่งขันกีฬา E-sport โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คเพจ CHE E-sport ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้มีการส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจจากกองเชียร์ขอบสนาม

เยี่ยมชมบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี

เมื่อวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางภาควิชา ฯ โดยนักศึกษาชั้นปี่ 1-4 จำนวน 189 คน และอาจารย์จำนวน 3 คน ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีเพื่อได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและเห็นภาพรวมของกระบวนการเกี่ยวกับ LNG โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด การเยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน และได้ชมห้องควบคุมอาคารรวมถึงชม plant กระบวนการผลิต LNG อีกด้วย ในการนี้ทางภาควิชา ฯ ต้องขอบคุณทางบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นอย่างสูง

โครงการเคมเอนอาสา ครั้งที่ 3

ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีทุกชั้นปีจำนวน 189 คน และอาจารย์จำนวน 3 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ โครงการเคมเอนอาสา ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีโรงอาหาร การปรับปรุงสนามเด็กเล่น และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านเขาตลาด ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

การจัดฝึกอบรม Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Power BI

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดฝึกอบรม Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Power BI ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเลือกใช้ข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล อีกทั้งได้ฝึกการใช้โปรแกรม Power BI สำหรับการนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมี ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ และคุณยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรพิเศษในการฝึกอบรมครั้งนี้

Freshman Check In

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดกิจกรรม Freshman check in ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริม soft skills ให้กับนักศึกษา และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านร่วมกัน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน Hackfest 2.0 Smart City

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ “ รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ” จากการแข่งขันโครงการ ไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ หัวข้อ “ Smart City ” Smart Innovation and Logistics ในงาน Hackfest 2.0 Smart City เพื่อส่งเสริมความคิดและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลงาน Production of antibacterial composite from natural fibers and rubberนำเสนอโดย นายคณิศร ลีลาโศภิน นายอัศวิน ประทุมบุตร และนางสาวพัชรินทร์ โพธิ์รัตน์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ปรึกษาโดย ดร.เกียรตินัฏพล จึงเจริญพูน ดูน้อยลง