นักศึกษาปริญญาเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility, NBF)

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรี (Undergraduate Chemical Engineering Practice School, U-ChEPS) และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรทักษะวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical Engineering Practice School, BioPhEPS) รวม 27 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility, NBF) ให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานในส่วนที่เป็นบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำที่ใช้เทคโนโลยีแบบใช้ครั้งเดียว (single-use technology) ห้องปฏิบัติการ Biopharmaceutical Characterization Laboratory (BPCL) และ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Research and Innovation Centre, BRIC) ซึ่งตั้งอยู่ ณ มจธ วิทยาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยทางคณะฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจในกระบวนการการผลิตยาชีววัตถุ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะเฉพาะยาชีววัตถุ ในการนี้ทางภาควิชา ฯ ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง