Activity

ประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET โดยมีท่านคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล เข้าให้การต้อนรับทีมที่ปรึกษาจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ซึ่งได้แก่ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จาก New Jersey University of Technology, USA และรศ. ดร.วีระ จันทร์คง จาก Case Western Reserve University, USA พร้อมด้วย รศ. ดร.ภาวนี นรัตถรักษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET) ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำของทีมที่ปรึกษามาปรับแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมีสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ABET ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565

           เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาควิชา ฯ ตามพันธกิจของภาควิชามาโดยตลอดในปีที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดการพัฒนาขยายผลอย่างต่อเนื่องในอนาคต เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 ทางภาควิชา ฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี โดยระหว่างการสัมมนานั้น นอกจากจะมีการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านต่างๆ ของภาควิชาในรอบปีที่ผ่านมาและหารือแนวทางในการขับเคลื่อนภาควิชาในอนาคตแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ของภาควิชา ฯ และเป็นกำลังสานต่อการทำงานในภาควิชาต่อไปในอนาคต

Design Project Showcase 2022

           ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดกิจกรรม Design Project Showcase 2022 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ผ่าน ZOOM application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา CHE 454 Chemical Engineering Design Project ปีการศึกษา 2564 ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงงานออกแบบกระบวนการเคมี ในหัวข้อกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น Ethylene, Pure terephthalic acid, Methanol, Vinyl chloride monomer, Toluene, Ethylene glycol, Acrylonitrile, Acetylene, Ethanol …

Design Project Showcase 2022 Read More »

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม CHE223 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ดาวน์โหลดรูปภาพ