Activity

Design Project Showcase 2022

           ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดกิจกรรม Design Project Showcase 2022 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ผ่าน ZOOM application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา CHE 454 Chemical Engineering Design Project ปีการศึกษา 2564 ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงงานออกแบบกระบวนการเคมี ในหัวข้อกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น Ethylene, Pure terephthalic acid, Methanol, Vinyl chloride monomer, Toluene, Ethylene glycol, Acrylonitrile, Acetylene, Ethanol …

Design Project Showcase 2022 Read More »

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม CHE223 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ดาวน์โหลดรูปภาพ