อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและการวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีความพร้อมด้านเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิเช่น