นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

           เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  2566  เวลา 9.00 – 12.00 น ทางภาควิชา ฯ โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รวม 100 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ให้เข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ กิจเจริญวิศาล รองกรรมการผู้ตัดการใหญ่อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 1 ในการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานของทางบริษัทได้กรุณามาให้ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งในห้องประชุมและในระหว่างเยี่ยมชมรอบโรงงาน พร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอันน่าประทำใจยิ่ง ในการนี้ทางภาควิชา ฯ ต้องขอบคุณทางบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง