โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ

    ผู้นำที่ดีนั้นต้องมีจิตสาธารณะ และมีทัศนคติที่ดี อุทิศตนทำงานเพื่อผู้อื่น และรู้จักแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสมอไปและอาจใช้เวลานานในการพัฒนา ดังนั้นทางภาควิชาฯ โดยคณะทำงานด้านสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะและความเป็นผู้นำขึ้นสำหรับผู้นำนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีทั้ง 4 ชั้นปี ชั้นปีละ 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีจิตสาธารณะ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ และเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและอาจารย์เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยการดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาตาขวัญ และศูนย์เรียนรู้บ้านอาจารย์เป้า จังหวัดระยอง และทำกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร IRPC Sport Complex และ Cottage pine Rayong Resort Cafe จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม  2566  ทางภาควิชา ฯ โดยคณาจารย์และผู้นำนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี รวม 30 คน ได้รับความความรู้และความเข้าใจและแนวคิดแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เห็นตัวอย่างบุคคลที่มีจิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ และได้ฝึกทักษะพื้นฐานอันควรมีผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ในการนี้ทางภาควิชา ฯ ต้องขอบคุณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาตาขวัญ และศูนย์เรียนรู้บ้านอาจารย์เป้า เป็นอย่างสูง