Biopharmaceutical Filtration Workshop 2022

        ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Biopharmaceutical Filtration Workshop 2022 ขึ้น ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้อง CHE 225 และห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาโครงการ U-CHEPS Track Biopharmaceuticals รุ่นที่ 3 และ 4 รวม 14 คน ได้เรียนรู้และเข้าใจในพื้นฐานของทักษะด้านวิศวกรรมชีว-เภสัชภัณฑ์ และกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กระบวนการปลอดเชื้อ (Sterilization Process) กระบวนการกรอง (Filtration process) ซึ่งรวมถึงหลักพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ในกระบวนการเหล่านั้นโดยการฝึกปฏิบัติจริง

         ในการนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท MERCK หลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม Biopharmaceutical Filtration Workshop 2022 นี้ เพื่อบรรยายเนื้อหา ตอบข้อซักถามต่าง ๆ หรือให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและภาควิชาฯ