อบรมเรื่องการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ Standard Code ในการออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียน CB 2201 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก คุณวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม คณะอนุกรรมการการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร ในการเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อการอบรมเรื่องการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ Standard code ในการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ทางวิชาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตและเพื่อให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรโดยมีหัวข้อดังนี้
• Introduction to Engineering Laws, Engineering license application
• Code of Services for Chemical Engineer
• Code of Conduct for Chemical Engineer
• Code of Practices for Chemical Engineer
• Code of Ethics for Chemical Engineer
• Application of Code and standard: ASTM, NFPA, API related to Chemical Engineer
ในการนี้ทางภาควิชาฯ ขอกราบขอบพระคุณ คุณวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม มา ณ ที่นี้