ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2566
https://admission.kmutt.ac.th/announce/master/announce-petch-pra-jom-klao-scholarship-master-1-2023

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2566
https://admission.kmutt.ac.th/announce/master/announce-petch-pra-jom-klao-scholarship-master-research-cluster-1-2023

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566
https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-doctoral-1-2023