บุคลากรสายสนับสนุน

ฝ่ายธุรการ

คุณอรัญญา อุดมอิทธิพงศ์

aranya.udo@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 108

คุณเพียงปาล เทียนประเสริฐ

pornvipa.tie@mail.kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 104

คุณศรัญญา ทะลา

saranya.tala@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 103

คุณณัฐพล ทัศนาเอี่ยม

nuttapol.tas@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 106

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

คุณอ่อนสา นนท์พละ

ounsa.non@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 301

คุณปณิชา ชุติชัยจรัส

wanna.tra@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 303

คุณรุ่งนภา ศรีวรกุลวงศ์

roongnapa.kak@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 302

คุณสุปรียา สุวรรณโชติ

supriya.suwa@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 304

คุณสุรพงษ์ เกษหอมเลิศ

surapong.kas@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 304

ฝ่ายเทคนิค

คุณวิวัช ซิ้มประดิษฐ

viwat.sim@kmutt.ac.th

โทร : 02-470-9220-30 ต่อ 111