เกี่ยวกับเรา

ประวัติภาควิชา

     ภาควิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ปริญญาโทในปี พ.ศ.2525 และปริญญาเอกในปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตวิศวกรและนักวิจัย ของประเทศที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงและมีความถนัดในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทำให้ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

วิศวกรรมเคมีเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมไปถึงการควบคุมการผลิตและออกแบบโรงงาน ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ของวิศวกรรมเคมีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม  กระบวนการทางชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี ยาและอาหาร เป็นต้น

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมีสามารถประกอบอาชีพได้ในหลายๆด้าน เช่น วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต วิศวกรออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเลียม สิ่งทอ ยาและอาหาร เป็นต้น

เป้าประสงค์ : ภาควิชาฯ จะเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมเคมีของประเทศและอยู่ในระดับชั้นนำ 1 ใน 3 ของประเทศ

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี ที่มุ่งสร้างวิศวกรเคมีชั้นแนวหน้าที่มีขีดความสามารถในการวิจัย ให้สามารถสร้าง และใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ 

• สร้างความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก
• สร้างวิศวกรเคมีที่มีศักยภาพและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
• ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเคมีเพื่อเป็นองค์ความรู้ใน การพัฒนาประเทศ
• เป็นสถาบันที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับคนไทย เพื่อสร้างความเจริญยั่งยืนสู่ประเทศ

คุณค่า : พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสาขา วิชาวิศวกรรมเคมี ให้ก้าวหน้าและรองรับกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ