อธิการบดี มจธ ให้โอวาทนักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ และศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของภาควิชาฯ ในการให้โอวาท ข้อคิด และคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักศึกษาในหลากหลายด้าน อาทิเช่น สิ่งสำคัญมาก 3 สิ่งในการเริ่มทำงานได้แก่ ความอดทน การเรียนรู้อยู่เสมอและความเป็นมืออาชีพ จะทำให้ประสบความสำเร็จได้  ในการนี้ทางภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง