ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ Undergraduate Chemical Engineering Practice School (U-ChEPS) รุ่นที่ 4

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเข้าร่วมโครงการขอให้ทุกคนยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการยืนยันสิทธิ์ตามไฟล์แนบ   http://chemeng.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ใบยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ-U-ChEPS.pdf    และนำส่งได้ที่ email:  chemeng@mail.kmutt.ac.th