ฝ่ายบุคคลบริษัท Thaioil เยี่ยมชมภาควิชาฯ และหารือความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร. ปานจันทร์ ศรีจรูญ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ได้ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. เพื่อพบปะพูดคุยและแจ้งกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัท ประจำปี 2566 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากภาควิชาฯ เพื่อสานต่อและพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่มไทยออยล์กับภาควิชาฯ ในหลากหลายด้านเพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ ในการนี้ทางภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง