โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565

           เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาควิชา ฯ ตามพันธกิจของภาควิชามาโดยตลอดในปีที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดการพัฒนาขยายผลอย่างต่อเนื่องในอนาคต เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 ทางภาควิชา ฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี โดยระหว่างการสัมมนานั้น นอกจากจะมีการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านต่างๆ ของภาควิชาในรอบปีที่ผ่านมาและหารือแนวทางในการขับเคลื่อนภาควิชาในอนาคตแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ของภาควิชา ฯ และเป็นกำลังสานต่อการทำงานในภาควิชาต่อไปในอนาคต