ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565 
ส่งใบสมัครให้ทางภาควิชาฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้ทางอีเมลของ
 
อาจารย์ปริตตา ประยูรยงค์
paritta.pray@kmutt.ac.th
หรือ
อาจารย์วริษฐา จันทพร
waritha.jan@kmutt.ac.th