เยี่ยมชมบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี

เมื่อวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางภาควิชา ฯ โดยนักศึกษาชั้นปี่ 1-4 จำนวน 189 คน และอาจารย์จำนวน 3 คน ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีเพื่อได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและเห็นภาพรวมของกระบวนการเกี่ยวกับ LNG โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด การเยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน และได้ชมห้องควบคุมอาคารรวมถึงชม plant กระบวนการผลิต LNG อีกด้วย ในการนี้ทางภาควิชา ฯ ต้องขอบคุณทางบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นอย่างสูง