โครงการเคมเอนอาสา ครั้งที่ 3

ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีทุกชั้นปีจำนวน 189 คน และอาจารย์จำนวน 3 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ โครงการเคมเอนอาสา ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีโรงอาหาร การปรับปรุงสนามเด็กเล่น และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านเขาตลาด ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง