การจัดฝึกอบรม Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Power BI

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดฝึกอบรม Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Power BI ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเลือกใช้ข้อมูล การจัดการข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล อีกทั้งได้ฝึกการใช้โปรแกรม Power BI สำหรับการนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมี ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ และคุณยิ่งลักษณ์ อุตส่าห์พานิช ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรพิเศษในการฝึกอบรมครั้งนี้