กิจกรรม Freshman check in

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดกิจกรรม Freshman check in ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริม soft skills ให้กับนักศึกษา และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านร่วมกัน