ขอแสดงความยินดี กับ
คุณวันชัย เอี่ยมโพธิ์ภักดี
ศิษย์เก่าวิศวกรรมเคมีรุ่นที่ 8
ได้รับคัดเลือกเป็น
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2565
ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่า มจธ