ประชุมสัมมนา “รวมพลัง ระดมความคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาภาควิชา ฯ”

            เนื่องด้วยทางภาควิชา ฯ ได้รับบุคลากรใหม่หลายท่าน ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ขาดโอกาสในการพบปะ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ  ดังนั้นทางภาควิชา ฯ ได้จัดการประชุมสัมมนา “รวมพลัง ระดมความคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาภาควิชา ฯ” ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรีขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวทาง และร่วมวางแผนการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ การรับฟังและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรรุ่นใหม่  รวมทั้งการสร้างการรับรู้ต่อสิ่งที่องค์กรสนับสนุน (Perceived Organization Support) และการสร้างความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) ในการรู้สึกเป็นส่วนร่วม เพื่อเป็นกำลังสานต่อการทำงานในภาควิชา ฯ และเพื่อพัฒนาตนเองและภาควิชาฯ ในอนาคตต่อไป