ภาควิชาวิศวกรรมเคมีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าเยี่ยมชมภาควิชา

          ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมีกิจกรรมหลากหลายประเภท ประกอบด้วยการแนะนำภาควิชา ฯ และหลักสูตรที่เปิดสอน และอธิบายถึงช่องทางการรับเข้าศึกษา พร้อมการถามตอบอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนภายในภาควิชา ฯ ได้เข้าชมส่วนของโรงประลอง ได้เห็นเครื่องมือและอุปกรณ์จริงระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมเคมีตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้เข้าเยี่ยมชม