กิจกรรม Design Project Showcase 2022

           ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดกิจกรรม Design Project Showcase 2022 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ผ่าน ZOOM application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา CHE 454 Chemical Engineering Design Project ปีการศึกษา 2564 ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงงานออกแบบกระบวนการเคมี ในหัวข้อกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น Ethylene, Pure terephthalic acid, Methanol, Vinyl chloride monomer, Toluene, Ethylene glycol, Acrylonitrile, Acetylene, Ethanol และ Butadiene เป็นต้น

           ในการนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับเกียรติท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม Design Project Showcase 2022 นี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดประสบการณ์ประสบการณ์ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม และเป็นประโยชน์แก่ภาควิชาฯ เป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชานี้ต่อไป

รายนามท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

บริษัท

CHE

1

คุณชัชวาล ฉัตรรัตนา             

Chief Process Engineer, Process

บริษัท วอเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

12

2

คุณยงยุทธชัย เชิงไกรยัง

Senior process engineer

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

29

3

คุณดวงพร ศรีสิทธิเดโช

Lead process engineer

WORLEY (THAILAND) LIMITED

30

4

คุณวนิดา ธนานุสนธิ์

Section Chief Process Engineer

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

31

5

ดร. สานตาม มุทธสกุล

Senior process engineer

บริษัท Thyssenkrupps Industrial Solution

28

6

คุณสุเมธี เจริญใจ

Process engineer

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

38

7

ดร.สมนึก บริบุตร

Reactive Chemicals Subject Matter Expert

Dow Chemical Thailand

31

8

คุณพิสิฐ ชัยวิบูลย์ผล

Process Engineer

PTT Exploration and Production Public Company Limited

33