โครงการ Happy Workplace

เนื่องด้วยทางภาควิชา ฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความสุขในที่ทำงาน เนื่องจากการมีความสุขในที่ทำงานจัดเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ทางภาควิชา ฯ โดยรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารจึงได้จัดโครงการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) ขึ้น โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่อง และในปีนี้เป็นครั้งที่ 2 มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างกัน และสานสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมอันเป็นทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของทั้ง 3 ส่วน ของภาควิชา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ วรงค์ ถาวระ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม  2566  เวลา 8.00 – 17.00 น ณ ห้อง Amazon โรงแรม Millennium Hilton Bangkok