เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00-15.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting : https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8347855005

ลงทะเบียนทางลิ้งค์ : https://forms.gle/ZTHgY36y79kQy4VA8